14. sjednica Općinskog vijeća Gradačac | GRADACAC.com

14. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Izvor

Danas je u Gradačcu održana 14. radna sjednica Općinskog vijeća. Vijećnici su razmatrali obiman dnevni red i donijeli više odluka, rješenja zaključaka iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao i razmotrili izvještaje o stanju u pojedinim oblastima.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. – 31.03.2018. kao i rebalans budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu. koji se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda od viših nivoa vlasti za realizaciji kapitalnih projekata ( 706.000 KM ) i prihode od naknade za zemljište i izgradnju u iznosu od 369.000 KM.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja objekta stadiona „ Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta do konačnog definisanja načina i uslova korištenja.

Također usvojen je Nacrt odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac a odnosi se na izgradnju područne škole u naselju Požarike. Ovim Nacrtom predviđeno je da se uspostavlja pravo na građenje u korist Tuzlanskog kantona kao osnivača JU OŠ „ Ivan Goran Kovačić“ Gradačac a parcela ostaje u vlasništvu Općine Gradačac i da će se u narednom periodu usaglasiti svi ostali detalji oko daljnjih koraka.  Ovim Nacrtom odluke su uklonjene zakonske barijere oko nastavka gradnje područne škole u MZ Požarike.

Usvojena je i Odluka o nazivima i označavanju ulica i trgova i označavanju objekata brojevima na području općine Gradačac. Ovom odlukom utvrđuju se nazivi ulica i označavaju se brojevi kuća, zgrada i građevinskih parcela kao i vođenje registra ulica, trgova i kućnih brojeva na području općine Gradačac.

Usvojeni su i Izvještaji o radu javnih ustanova za 2017. godinu i to za sljedeće Javne ustanove: JZU Dom zdravlja, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište „ Ilidža“ Gradačac, JU „ Apoteka „ Gradačac, JU Centar za socijalni rad Gradačac, JU Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“ Gradačac, JU Javna biblioteka „ Alija Isaković“ Gradačac kao i izvještaji o radu javnih preduzeća JP Veterinarska stanica, JP „ Parkinzi“ Gradačac i Javno stambeno preduzeće Gradačac.

Razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva, Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac i Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

Donešeno je Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenjivanje i izbor programa-projekata mjesnih zajednica kao i prijedlog Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa-projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac.

 

Gradacac.com na Viberu